Otago Girls' High School

Otago Girls’ High School ตงั้ ข้ึนในปี 1871 โดยเป็น โรงเรียนรัฐหญิงล้วนแห่งแรกในซีกโลกใต้ เราภูมิใจใน นักเรียนที่ผ่านการศึกษาจาก โรงเรียนของเรา ในจําานวนนี้ รวมถึงทนาย นักศึกษาแพทย์ แพทย์ นักกีฬาเหรียญทอง โอลิมปิกผู้หญิงคนแรกของนิวซีแลนด์ และผู้หญิงนิวซีแลนด์ คนแรกท่ีได้รับการแต่งตงั้ เป็ นผู้พิพากษาศาลสูง นอกจากนี้ เรายังมีอดีตนักเรียนหญิงแปดคนท่ีได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬา โอลิมปิ ก

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น Year 9 ถึง 13 เรามีนักเรียนทั้งหมด 820 คน ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ 40 คน โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี ในทุกระดับชั้น

โรงเรียนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมทั้งความสำ�เร็จในด้านวัฒนธรรมและกีฬา Otago Girls มีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำ�ของนิวซีแลนด์ นักเรียนของเรา แสดงออกถึงมาตรฐานที่สูงด้านความประพฤติและมารยาท และเรา มองว่านักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่สำ�คัญของชุมชนโรงเรียน

Chinese school New Zealand

ทีมดูแลนักเรียนต่างชาติของเรา จากซ้ายไปขวา:
Nicki Chapman (ครูผู้สอน ESOL), Alison Stephenson (ผู้อําานวยการฝ่ายต่างประเทศ), Katherine Boomer(หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ), Linda Miller (ครูใหญ่)

ผลสอบล่าสุด

  • 74% ของนักเรียนของเราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้
  • 93% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 1
  • 94% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 2
  • 87% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 3/li>

ความสําาเร็จด้านวิชาการ

โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีแข็งแกร่งและ ครอบคลุม และนักเรียนจะได้รับการเตรียมตัวอย่างดีสําาหรับ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เราภูมิใจในผลลัพธ์ด้าน วิชาการท่ีดีเลิศอย่างสม่ําาเสมอของเรา และในความสําาเร็จระดับ สูงในด้านต่างๆ ที่นักเรียนของเราได้รับ

วิชาท่ีสอน

Otago Girls มีโปรแกรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมในทุกด้าน ของหลักสูตร เรามีจุดแข็งเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคม ฟิ สิกส์
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี ธุรกิจศึกษาและเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการ
การออกแบบ เทคโนโลยีดิจิตอล กราฟิก วัสดุศาสตร์ สิ่งทอ
วิจิตรศิลป์ การวาดภาพและการถ่ายภาพเชิง

ภาษาอังกฤษ

เรารับนักเรียนท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ และจะจัดสอน ภาษาอังกฤษ ESOL แบบเข้มข้นตามความจําาเป็น นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการสอนพิเศษเพ่ิมเติมสําาหรับ IELTS, TOEFL และ TOEIC ด้วย

Chinese school New Zealand
Chinese school New Zealand
Chinese school New Zealand

มหาวิทยาลัยโอทาโก
93% ของนักเรียนของเราท่ีศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัย โอทาโกในดูนีดิน ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกในนิวซีแลนด์

กีฬาชนิดต่างๆ ท
Otago Girls’ High School

แอโรบิกส์ ฮอกกี้
กรีฑา ฮอกกี้น้ำแข็ง
แบดมินตัน เน็ตบอล
บาสเก็ตบอล พหุกีฬา
โปโลเรือแคนู สกี
คริกเก็ต สโนว์บอร์ด
สกีครอสคันทรี โต้คลื่น
ฟันดาบ ปิงปอง
ฟุตบอล เทนนิส

ครอบครัวโฮสต
Otago Girls’ High School

วงออร์เคสตรา
การพูดในที่สาธารณะ
วิทยาการหุ่นยนต์
ศิลปะและการถ่ายภาพ
วงดนตรีประสานเสียง
การเต้นรำ
การโต้วาที
วงดนตรีแจ๊ส
การผลิต
เช็กสเปียร์

ครอบครัวโฮสต
Otago Girls’ High School ยินดีต้อนรับ นักเรียนต่างชาติ และนักเรียนต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการดูแลเป็ นอย่างดีจาก ครอบครัวโฮสต์ท่ีเอาใจใส่ ครอบครัวของ โรงเรียนผ่านการคัดสรรอย่างรอบคอบ และรักท่ีจะพานักเรียนเท่ียวไปรอบๆ เมืองที่สวยงามของเรา พ่อแม่โฮสต์ทุก คนจะต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้ าท่ี ตําารวจของนิวซีแลนด์ก่อนจะได้รับเลือก ให้เป็ นโฮสต์ของโรงเรียน© Otago Girls' High School 2018 | Website by Pitch Design and Core Development